Галузь та проблематика

Науковий журналCommunications and Communicative Technologies» публікує оригінальні, завершенні роботи з актуальних проблем історії, теорії та практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та звʼязків з громадськістю.

ISSN (print) 2617-1813; (online) 2617-1821.

Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р., № 1328.

Періодичність: 1 раз на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23116-12956ПР від 05.01.2018 р. 

УДК 007 : 304 : 070


Сайт журналу зареєстровано у Open Archives InitiativeUIUC OAI registry та OAIster

Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI. 

Етика публікацій

Під час публікацій наукових творів журнал дотримується стандартів, створених Комітетом з етики наукових публікацій (COPE) та представлених у документі "Норми поведінки та найкраща практика для редакторів". 

Рецензування рукописів

Усі рукописи, що подані для публікації у науковому журналі «Communications and Communicative Technologies», відповідають галузі та проблематиці видання, етичним стандартам та «Вимогам до оформлення та подання статей», проходять обов’язковий процес подвійного сліпого рецензування (Double-blind review) з метою їхньої експертної оцінки. До складу рецензентів входять визнані фахівці із тематики публікації, що не є членами редакційної колегії журналу. Під час рецензування анонімність зберігає і автор тексту, і рецензент. Рішення про публікацію рукопису приймає редакційна колегія журналу, виходячи із рекомендацій рецензента. 

Відповідальний секретар редколегії збірника упродовж 4 тижнів із моменту робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторів про позитивне чи негативне рішення рецензента щодо відповідності статті для публікації у збірнику. У разі необхідності автору надається 2 тижні для переробки рукопису.

 

Повну відповідальність за зміст статті, достовірність матеріалу, дотримання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо), правильність і коректність цитування, посилань та перекладу несуть автори статей.

Спонсор

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Історія журналу

Науковий журнал "Communications and Communicative Technologies" засновано у 1993 р.

У період з 1993 по 2012 р. видавався під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство, журналістика".

З 2012 по 2017 рр. виходив під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації". 

З 2018 р. видається під назвою "Communications and Communicative Technologies".