Галузь та проблематика

Науковий журнал «Комунікації та комунікативні технологїї» публікує оригінальні, завершенні роботи з актуальних проблем історії, теорії та практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та звʼязків з громадськістю.

ISSN (print) 2617-1813; (online) 2617-1821.

Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р., № 1328.

Періодичність: 1 раз на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23116-12956ПР від 05.01.2018 р. 

УДК 007 : 304 : 070


Сайт журналу зареєстровано у Open Archives InitiativeUIUC OAI registry та OAIster

Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI. 

Етика публікацій

Під час публікацій наукових творів журнал дотримується стандартів, створених Комітетом з етики наукових публікацій (COPE) та представлених у документі "Норми поведінки та найкраща практика для редакторів". 

Рецензування рукописів

Усі рукописи, що подані для публікації у науковому журналі «Комунікації та комунікативні технології», відповідають галузі та проблематиці видання, етичним стандартам та «Вимогам до оформлення та подання статей», проходять обов’язковий процес подвійного сліпого рецензування (Double-blind review) з метою їхньої експертної оцінки. До складу рецензентів входять визнані фахівці із тематики публікації, що не є членами редакційної колегії журналу. Під час рецензування анонімність зберігає і автор тексту, і рецензент. Рішення про публікацію рукопису приймає редакційна колегія журналу, виходячи із рекомендацій рецензента. Процедура рецензування триває 15-20 робочих днів з моменту прийняття рукопису у редакцію.

У процесі рецензування експерт оцінює якість статті за наступними критеріями:

  • актуальність, наукова новизна публікації;
  • відповідність назви та анотацій змісту статті;
  • наявність у вступі таких структурних елементів як: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мета статті, методи дослідження;
  • відповідність мови викладу вимогам до наукових публікацій;
  • чіткість, логічність та послідовність викладу матеріалу;
  • коректність та точність посилань;
  • достатній обсяг використаних джерел, їхня актуальність;
  • якість обґрунтування результатів дослідження;
  • якість оформлення ілюстративного матеріалу та його відповідність тексту;
  • переконливість та самостійність висновків.

Спонсор

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Історія журналу

Науковий журнал "Комунікації та комунікативні технології" засновано у 1993 р.

У період з 1993 по 2012 р. видавався під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство, журналістика".

З 2012 по 2017 рр. виходив під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації". 

З 2018 р. видається під назвою "Комунікації та комунікативні технологіїї".