Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт увійти на сайт або зареєструватись.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Матеріал подається у рецензований журнал. При пересиланні файлу редакція виконує вимоги, які гарантують сліпе рецензування.
  • Положення про авторські права
    1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензійної угоди та розповсюдження опублікованого твору на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
    2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
    3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
  • Перевірка на академічний плагіат: перевірка текстів здійснюється інформаційною онлайн-системою Unicheck. Договір про співпрацю з ДНУ імені О. Гончара № 07-11/2018.
  • Спонсор друку наукового журналу "Communications and Communicative Technologies" - Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Керівництва для авторів

Вимоги до оформлення та подання статей у науковому фаховому виданні
«Communications and Communicative Technologies»

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23116-12956ПР від 05.01.2018 р. 

УДК 007 : 304 : 070

ISSN (print) 2617-1813; (online) 2617-1821.

Журнал публікує оригінальні, завершенні роботи з актуальних проблем історії, теорії та практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та звʼязків з громадськістю.

Мови публікацій: українська, англійська.

Статті можуть подавати студенти, аспіранти, здобувачі, наукові співробітники, викладачі вищих навчальних закладів, фахівці в галузі.

Тексти статей подаються у електронному варіанті на електронну адресу fszmk.dnu@gmail.com.

Перевірка на академічний плагіат

Відповідно до ««Положення про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» (рішення вченої ради Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 19.11.2020, протокол № 4).) «в Університеті перевірці на академічний плагіат підлягають усі рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових журналів  … Перевірка на академічний плагіат здійснюється на етапі представлення матеріалів робіт для редакційної колегії … Положенням встановлюються такі показники оригінальності текстів:

- 85 % -100 % – текст вважається оригінальним (висока унікальність), робота допускається до опублікування;

- 70 % -84 % – оригінальність задовільна (середня унікальність), слід пересвідчитись у наявності посилань на першоджерела, робота потребує доопрацювання та повторної перевірки;

- 50 % -69 % – оригінальність незадовільна (низька унікальність), слід пересвідчитись у наявності посилань на першоджерела, робота потребує доопрацювання та повторної перевірки;

- менше 50 % – оригінальність незадовільна (низька унікальність), слід пересвідчитись у наявності посилань на першоджерела, робота відхиляється без права подальшого розгляду.

Виявлені у тексті твору запозичення вважаються правомірними, якщо вони є:

- усталеними словосполученнями, що характерні для певної сфери знань;

- власними назвами – індивідуальними найменуваннями окремих одиничних об’єктів, у т. ч. найменуваннями установ, назвами праць, які досліджувалися у творі;

- бібліографічними посиланнями на джерела;

- належним чином оформлені цитування;

- самоцитування – фрагменти тексту, що належать автору твору, опубліковані або оприлюднені в електронній формі ним у інших творах» [Положення].

Результати перевірки надсилаються автору на вказану електронну адресу. Строк перевірки регламентується «Положенням про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» і не перевищує 2 тижнів з моменту подання рукопису.

Рукописи обов’язково проходять процедуру сліпого зовнішнього рецензування.

Відповідальний секретар редколегії збірника упродовж 4 тижнів із моменту робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторів про позитивне чи негативне рішення рецензента щодо відповідності статті для публікації у збірнику. У разі необхідності автору надається 2 тижні для переробки рукопису.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI.

У разі відмови у публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.

Повну відповідальність за зміст статті, достовірність матеріалу, дотримання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо), правильність і коректність цитування, посилань та перекладу несуть автори статей.

ВИМОГИ ЩОДО ОБСЯГУ НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ПОВІДОМЛЕНЬ, ВІДГУКІВ ТА РЕЦЕНЗІЙ

Статті за рубриками збірника (Статті; Дискусії, відгуки, рецензії) – від 12 до 20 сторінок; 22–36 тис. знаків (включно з анотаціями, таблицями, графіками та списком використаних джерел). Остання сторінка статті має бути заповнена не менше ніж на ¾.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО РУКОПИСУ СТАТТІ

Текст статті виконується у форматах *.doc (Microsoft Word 2003) та *.docx (Microsoft Word 2010, 2013, 2016).

Тексти у форматі *.docx (Microsoft Word 2007) НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

Параметри сторінки – формат А4; орієнтація – книжкова; поля: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см; шрифт – Calibri; накреслення – пряме; кегль – 11; міжрядковий інтервал – 1; абзацний відступ – 1 см. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.

Підписи до рисунків і таблиць набирати шрифтом Calibri, кегль – 10.

Сторінки не нумерувати!

Рисунки і таблиці розміщуються з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поля набору.

Таблиці повинні бути компактними, мати назву та номер (якщо таблиць дві і більше). Скорочення в назві таблиць не дозволяється. Цифровий матеріал подається із статистичною обробкою.

Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік в тексті мають бути обов’язкові посилання. Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч.

Ілюстративний матеріал слід подавати у форматах JPG з роздільною здатністю не менше 300 dpi для чорно-білих зображень і не менше 600 dpi для кольорових зображень (у разі необхідності). У збірнику друкуються тільки чорно-білі зображення. Кольорові зображення відтворюються в електронній версії на сайті журналу.

Відомості про авторів (Arial, курсив, кегль 8):

Англійською
Last name, initials (курсив, жирний), science degree, academic title (курсив, звичайний), position,
e-mail address: активне гіперпосилання,
tel.: +380……,
ORCID:           (активне гіперпосилання на акаунт),
Place of work (institution),
address             .

ПРИКЛАД:
Shevchenko, O. Doctor of Science in Social Communications, Professor, Head of the Department of Journlism,
e-mail address: Shevchenko_O@gmail.com,
tel.: +380501111111,
ORCID: orcid.org/0000-0001-5393-0138,
Oles Honchar Dnipro National University,
13, Naykova Str., Dnipro, 49050, Ukraine.

Ivanova, D. Candidate of Philological Sciences (Ph. D.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Mass and International Communication,
e-mail address: Ivanova_D@gmail.com,
tel.: +380961111111,
ORCID: orcid.org/0000-0002-5941-4502,
Mariupol State University,
5, Matrosova Str., Mariupol, 87528, Ukraine.

Українською
Прізвище, ініціали (курсив, жирний), науковий ступінь, учене звання (курсив, звичайний), посада,
електронна адреса: активне гіперпосилання,
тел.: +380……,
ORCID:           (активне гіперпосилання на акаунт),
Місце роботи (установа),
адреса             .

ПРИКЛАД:
Шевченко, O. С. д-р наук із соц. ком., професор, завідувач кафедри журналістики,
електронна адреса: Shevchenko_O@gmail.com,
тел.: +380501111111,
ORCID: orcid.org/0000-0001-5393-0138,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
вул. Наукова 13, Дніпро, 49050, Україна.

Іванова, Д. Ю. канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри масової та міжнародної комунікації, 
електронна адреса: Ivanova_D@gmail.com
тел.: +380961111111,
ORCID: orcid.org/0000-0002-5941-4502,
Маріупольський державний університет,
вул. Матросова 5, Маріуполь, 87528, Україна.

Заголовок (Великими і рядковими літерами. Гарнітура Calibri тут і по всьому тексту, жирний, кегль 18). Заголовок статті повинен відповідати змістові публікації, містити не більше 12 слів, ставити на меті не лише релевантно описати сутність, а й зацікавити міжнародну наукову спільноту. Бажано до заголовку залучати ключові слова за темою статті.

Прізвище, ініціали автора(ів) (жирний, кегль 12, напр.: Чеменко М. Ю., Сніжко С. В.)

Повна назва закладу вищої освіти (жирний, курсив, кегль 10)

Анотація українською мовою (1800-2000 знаків з пробілами). Кегль 9, звичайний. Анотація відображає основний зміст статті. Її завдання – ознайомити читачів з публікацією. Основні структурні елементи анотації: стислий виклад проблеми, причини, цілі написання дослідницької роботи; наукова новизна публікації; методи дослідження; результати; практичне значення отриманих результатів. 

Ключові слова: 6-8 слів-словосполучень через крапку з комою (;) кегль 9, курсив. Серед ключових слів мають бути релевантні та відомі поняття

1. Вступ (усі назви розділів: кегль 12, жирний)

Постановка проблеми. Кегль тексту 10, звичайний. Форматування фрази «Постановка проблеми» не змінювати.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Кегль тексту 10, звичайний. Форматування фрази «Аналіз останніх досліджень та публікацій» не змінювати.

Мета статті – кегль тексту 10, звичайний.

Об’єкт дослідження – кегль тексту 10, звичайний.

Методи дослідження. Кегль тексту 10, звичайний. План написання даного пункту може виглядати наступним чином: характеристика об'єкту дослідження; база дослідження; методи дослідження з описом умов використання методів; обґрунтування вибору даних матеріалів і методів, зіставлення використовуваних методів і матеріалів з роботами колег, а також опис можливих проблем при проведенні експерименту. Цей структурний елемент тексту повинен давати можливість повністю повторити представлені дослідження.
Якщо стаття являє собою суто теоретичне дослідження, в ході якого жодних експериментів не проводилося, то в якості назви розділу замість слова «Методи» може стояти «Теоретична база». В цьому випадку в розділі вказуються ті напрямки наукової думки, які лягли в основу такого дослідження.
Обсяг: 2–4 тис. знаків з пробілами.

2. Результати (кегль 12, жирний)

Кегль тексту 10, звичайний.

3. Обговорення (кегль 12, жирний)

Кегль тексту 10, звичайний. Структура: пояснення результатів; можливості теоретичного та практичного застосування результатів; підведення підсумків за метою / гіпотезою дослідження; перспективи подальшого вивчення проблеми дослідження.

4. Висновок (кегль 12, жирний)

Кегль тексту 10, звичайний.

У «Висновку» автор підкреслює головний, на його думку, результат, який вдалося отримати в ході дослідження проблеми, описаної у «Вступі». Також тут позначається значення цього результату для сучасною науки.

Список бібліографічних посилань (посилання подаються в порядку цитування в тексті)
Список бібліографічних посилань оформлюється в порядку цитування згідно  ДСТУ 8302:2015 з офіційними виправленнями у 2017 р. Кегль тексту 9, звичайний. Кількість посилань залежить від типу статті. Від 20 – для експериментальних; від 50 – для оглядових. Мінімум 80 % джерел у списку повинні містити DOI. Автор має спиратися на останні та актуальні наукові розробки з проблематики.

References
Посилання подаються в порядку цитування в тексті за форматом Harvard (Детальніше тут: https://www.harvardgenerator.com/). Кегль тексту 9, звичайний. Для генерації посилань радимо користатися ресурсом https://www.mybib.com/tools/harvard-referencing-generator

Приклади оформлення:

    Book, one author:
    Brown, F. (1951), Raymond of the Times, Norton, New York.
    One author, book, multiple editions:
    Hawking, S.W. (1998), A brief history of time: From the big bang to black holes. 10th edn. New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group.
     Journal article:
    Shakoor, J. (2011), Cross-media character of ˮThe New York Timesˮ activity: genesis and modern stateˮ, Visnyk Dnipropetrovskogo universiteta [Bulletin of Dnipropetrovsk University, Series Social Communication], issue 16, no. 12, pp. 87–93, available at: https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/82 (accessed 16 January 2019).
    George, L., Waldfogel, J. (2006),ˮThe New York Times and the Market for Local Newspapersˮ, American Economic Review, vol. 96, no. 1,pp. 435–447. DOI:10.1257/000282806776157551.

Прізвище, ініціали автора(ів) російською (кегль 12, жирний). Назва статті російською мовою великими і маленькими літерами. 
ПрикладЧеменко М. Ю., Снежко С. В. Особенности телевизионной рекламы: региональный уровень

Анотація російською (кегль 9, звичайний). Обсяг 1800-2000 знаків з пробілами.

Ключевые слова: 6-8 слів-словосполучень російською через крапку з комою аналогічно до українського варіанту (кегль 9, курсив).

Прізвище, ініціали автора(ів) англійською (кегль 12, жирний). Назва статті англійською мовою великими і маленькими літерами
Приклад: Chemenko M., Snezhko S. Features of television advertising: regional level

Анотація англійською (кегль 9, звичайний).  Abstract допомагає орієнтуватися у великому масиві наукових текстів. Вона має лаконічно, у найшвидший спосіб знайомити читачів з наступними елементами: Scientific problem; Novelty; Research methodology; Results; The practical significance. Обсяг Abstract - 1500-2000 знаків з пробілами.

Keywords: 6-8 слів-словосполучень англійською через крапку з комою аналогічно до українського варіанту (кегль 9, курсив).

РЕДКОЛЕГІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО:

 ▪ не розглядати статті, що не оформлені за вказаними параметрами та не відповідають вимогам;
▪ здійснювати редагування рукопису статті без погодження з авторами;
▪ повертати матеріали авторам на доопрацювання;
▪ змінювати та вносити уточнення до «Вимог до оформлення та подання статей» без попереднього повідомлення.

 

Під час сліпого зовнішнього рецензування тексти публікацій аналізуються за наступними критеріями:

                          

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.