Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт увійти на сайт або зареєструватись.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Матеріал подається у рецензований журнал. При пересиланні файлу редакція виконує вимоги, які гарантують сліпе рецензування.
  • Положення про авторські права
    1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензійної угоди та розповсюдження опублікованого твору на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
    2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
    3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
  • Перевірка на академічний плагіат: перевірка текстів здійснюється інформаційною онлайн-системою Unicheck. Договір про співпрацю з ДНУ імені О. Гончара № 07-11/2018.
  • Спонсор друку наукового журналу "Communications and Communicative Technologies" - Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Керівництва для авторів

З квітня 2023 року наш журнал працює за моделлю безперервного видання. Наразі онлайнова версія є повноцінною публікацією та гарантує можливість негайного цитування рецензованих статей. Статті публікуються з вказанням цифрового ідентифікатора об’єкта (DOI) та сторінок. Друкований варіант примірника за поточний рік можна замовити за адресою ovgudoshnik@gmail.com та отримати у грудні.

Вимоги до оформлення та подання статей у науковому фаховому виданні
«Communications and Communicative Technologies»

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань» (категорія «Б»). Галузь науки: соціальні комунікації, спеціальність 61 (журналістика)  
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab206.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23116-12956ПР від 05.01.2018 р. 

УДК 007 : 304 : 070

ISSN (print) 2617-1813; (online) 2617-1821.

Журнал публікує оригінальні, завершенні роботи з актуальних проблем історії, теорії та практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та звʼязків з громадськістю.

Мови публікацій: українська, англійська.

Тексти статей подаються в електронному варіанті на електронну адресу ovgudoshnik@gmail.com.

Перевірка на академічний плагіат

Відповідно до «Кодексу академічної доброчесності Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара» та «Положення про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» «в Університеті перевірці на академічний плагіат підлягають рукописи статей, … які надходять до редакцій наукових журналів … Перевірка на академічний плагіат здійснюється … на етапі представлення матеріалів робіт для розгляду на засіданні редакційної колегії» [Положення].

Результати перевірки надсилаються автору на вказану електронну адресу. Термін перевірки регламентується «Положенням про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» і не перевищує 2 тижнів з моменту подання рукопису.

Рукописи обов’язково проходять процедуру сліпого зовнішнього рецензування.

Відповідальний секретар редколегії збірника упродовж 4 тижнів із моменту отримання статті повідомляє авторів про позитивне чи негативне рішення рецензента щодо відповідності статті для публікації у збірнику. У разі необхідності автору надається 2 тижні для переробки рукопису.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI.

У разі відмови у публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.

Повну відповідальність за зміст статті, достовірність матеріалу, дотримання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо), правильність і коректність цитування, посилань та перекладу несуть автори статей.

ВИМОГИ ЩОДО ОБСЯГУ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ТА РЕЦЕНЗІЙ

Рекомендується подавати статті з обсягом тексту 20 000–40 000 знаків з пробілами (0,5–1,0 авт. арк.), рецензії — 8 000–20 000 знаків (0,2–0,5 авт. арк.). Текст статті виконується у форматах *.doc (Microsoft Word 2003) та *.docx (Microsoft Word 2010, 2013, 2016, 2019, 365). 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО РУКОПИСУ СТАТТІ

Відомості про автора/авторів подаються окремим супровідним файлом:

Автор 1
Українською: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання (за наявності), електронна адреса, телефон, ORCID, наукова установа (повна назва та адреса у форматі: вулиця, номер будівлі, місто, поштовий індекс, країна).

Автор 2

Автор 3…

Автор 1
Англійською: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання (за наявності), електронна адреса, телефон, ORCID, наукова установа (повна назва та адреса у форматі: вулиця, номер будівлі, місто, поштовий індекс, країна).

Автор 2

Автор 3…

Анотація українською мовою (1800-2000 знаків з пробілами).

Ключові слова: 6-8 слів-словосполучень через крапку з комою (;). Серед ключових слів мають бути релевантні та відомі поняття.

1. Вступ

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання порушеної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено статтю.

Формулювання мети статті (постановка завдання).

Методи дослідження.

2. Результати. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

3. Обговорення. 

Обґрунтування результатів; можливості теоретичного та практичного застосування результатів; підведення підсумків за метою/ гіпотезою дослідження; перспективи подальших розвідок у цьому напрямі 

4. Висновок

У Висновку автор підкреслює головний, на його думку, результат, який вдалося отримати в ході дослідження проблеми, описаної у Вступі. Також вказується значення цього результату для сучасної науки.

References  – транслітерований латиницею Список використаної літератури.
Рекомендована кількість цитованих статей: в оригінальних статтях – 15-20, в літературних оглядах – до 45. Самопосилань на співавторів може бути не більше 10%. Доцільно цитувати сучасні праці (за останні 5-7 років) та джерела з цифровим ідентифікатором об’єкта (DOI).
Джерела подаються в алфавітному порядку за форматом APA 7th Ed.  Для складання References   радимо користатися відповідними онлайновими сервісами на кшталт https://www.grafiati.com/, https://www.citefast.com/ та ін.

Наприклад:

Bentley, M., Peerenboom, C. A., Hodge, F. W., Passano, E. B., Warren, H. C., & Washburn, M. F. (1929). Instructions in regard to reparation of manuscript. Psychological Bulletin, 26(2), 57–63. https://doi.org/10.1037/h0071487/

Skillin, M. E., & Gay, R. M. (1974). Words into type (3rd ed. rev.). Prentice Hall. University of Chicago Press.

Вартість публікації статті рекомендованого обсягу (20 000 - 25 000 знаків) становить 25 у.о.  Одна умовна одиниця дорівнює 1 долару США або 1 євро, залежно від того, курс якої з цих іноземних валют є більшим на дату платежу. Оплата здійснюється за курсом НБУ на дату оплати.

Оплату слід здійснювати після схвалення наукової статті до друку за реквізитами, що редколегія надсилає авторам. Детальна інформація ovgudoshnik@gmail.com.

До редколегії журналу потрібно подати:

- Текст статті з дотриманням зазначених вимог.
- Відомості про автора українською та англійською мовами.

РЕДКОЛЕГІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО:

 ▪ не розглядати статті, що не оформлені за вказаними параметрами та не відповідають вимогам;
▪ здійснювати редагування рукопису статті без погодження з авторами;
▪ повертати матеріали авторам на доопрацювання;
▪ змінювати та вносити уточнення до «Вимог до оформлення та подання статей» без попереднього повідомлення.

Під час сліпого зовнішнього рецензування тексти публікацій аналізуються за наступними критеріями:

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.