Гетеростереотип України у дискурсі якісних британських видань


  • M. Butyrina Дніпровський національний університет імені О. Гончара https://orcid.org/0000-0002-2361-1483
  • Y. Garkavenko Дніпровський національний університет імені О. Гончара http://orcid.org/0000-0002-3975-3654
Ключові слова: гетеростереотип України, медіадискурс, британські якісні видання, концепт, етнонім «Ukraine», явище стереотипізації

Анотація

Дану розвідку присвячено висвітленню питання медіарецепції України британськими якісними виданнями, що значною мірою обумовлює характер міждержавної взаємодії та геополітичних пріоритетів європейської спільноти в українському питанні загалом. Означене питання розв’язується шляхом ідентифікації найбільш частотних гетеростереотипів, виявлення їх формально-змістових особливостей та контекстів функціонування у текстовому просторі медіа. Актуалізовано новий концепт «стереотип перехідного періоду», який, з одного боку, вказує на специфіку об’єкта стереотипізування, а з іншого – умотивовує рецептивні особливості суб’єктів стереотипотворення, якими у нашому дослідженні виступають британські видання. Дослідження гетеростереотипізації України здійснено шляхом застосування програмного контент-аналізу AntConc 3.5.0 (Windows), який характеризується ознаками валідності, об’єктивності, надійності. Виявлено найбільш частотні гетеростереотипи, утворені шляхом поєднання етноніму «Ukraine» із оказіонально релевантними концептами, та проаналізовано їх смислові поля. Визначено, що британські видання для висвітлення української теми обирають переважно конфліктогенну проблематику. Вона стає дискурсивним фоном для репрезентації українського суспільства як поляризованого, розколотого за географічним, культурним, мовним, ідеологічним параметрами. Україна постає державою із розколотою ідентичністю. Серед гетеростереотипних образів домінує мілітаризований образ нашої держави. Серед частотних контекстів етноніму виокремлюються контексти війни, політичної кризи, екологічної катастрофи. Виявлено, що у матеріалах з української тематики концепт «Russia» домінує над концептом «Ukraine». Вказано на те, що британські медіа легітимізують окремі інституції та явища, табуйовані в українських медіадискурсивних практиках. Отримані результати мають теоретичне значення для галузі «Соціальні комунікації» та можуть застосовуватися у технологічних розробках зі створення та коригування іміджу України.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографії авторів

Місце роботи автора
д-р. соц. ком., професор, завідувач кафедри масової та міжнародної комунікації
Місце роботи автора
аспірант кафедри масової та міжнародної комунікації

Посилання

1. Lippman, W. (2004), Public Opinion, Institut fonda «Obschestvennoe mnenie», Moscow, 384 p.

2. Blynova, O. (2014), “The term "stereotype" in the space of science categories”, Scientific Bulletin of Kherson State University. Series “Psychological Sciences” [Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia “Psykholohichni nauky”], vol. 2, no. 1, pp. 7–11, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ nvkhp_2014_1%282%29__3 (accessed: 05.09.2018)

3. Riabokon, O. (2010), “Stereotype as a mechanism of perception of information and stereotyping as a method of media influence on the mass consciousness”, Scientific Works of the Vernadsky National Library of Ukraine [Naukovi praci Nacional`noyi biblioteky` Ukrayiny` im. V. I. Vernads`kogo], issue 26, pp. 100–109, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ npnbuimviv_2010_26_11 (accessed: 05.09.2018).

4. Borovska, L. (2013), “The heuristic potential of a stereotype as a phenomenon of consciousness”, Bulletin of the Kiev National Trade and Economic University [Visny`k Ky`yivs`kogo nacional`nogo torgovel`no-ekonomichnogo universy`tetu], no 4, pp. 92–101, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2013_4_10 (accessed: 05.09.2018).

5. Rozvod, E. (2015), “The role of stereotypes in the formation and implementation of linguistic-cultural concepts (on the example of the concept "Sun")”, Actual questions of foreign philology [Aktual`ni py`tannya inozemnoyi filologiyi], no 2, pp. 172–178, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ akpif_2015_2_32 (accessed: 06.09.2018).

6. Pavliukh, M. (2007), “Stereotypes and images of Ukraine and Ukrainians in contemporary Polish journalism”, Visnyk of the Lviv University. Journalism Series [Visny`k L`vivs`kogo universy`tetu. Seriya Zhurnalisty`ka], issue 30, pp. 253–261, available at: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/ index.php/journalism/article/viewFile/3977/4021 (accessed: 06.09.2018).

7. Maksymenko, M. (2010), “The concept and characteristic of the transition period in society: philosophical comprehension”, Bulletin of the Adyghe State University. Series 1: Regional studies: philosophy, history, sociology, jurisprudence, political science, cultural studies [Vestnik Adyigeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 1. Regionovedenie: filosofiya, istoriya, sotsiologiya, yurisprudentsiya, politologiya, kulturologiya], available at: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-harakteristika-perehodnogo-perioda-v-obschestve-filosofskoe-osmyslenie (accessed: 07.09.2018).

8. Holovanov, A. (2009), Social tension of the transition society, PhD diss. (philosophical sciences), Nikolai Ogarev Mordovian State University, 163 p., available at: http://www.dissercat.com/content/ sotsialnaya-napryazhennost-obshchestva-perekhodnogo-perioda (accessed: 12.09.2018).
Опубліковано
2018-11-19
Як цитувати цю статтю:
Butyrina, M., & Garkavenko, Y. (2018). Гетеростереотип України у дискурсі якісних британських видань. Communications and Communicative Technologies, (18), 22-28. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/291803