Теоретичні аспекти дослідження жанру нарису


  • О. Huseva Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0002-7251-4612
Ключові слова: жанр, нарис, документалізм, установка на достовірність, автор, читач

Анотація

мало дослідників. Одні з них звертали увагу перш за все на його «гібридність», другі відзначали певну «двоїстість» нарису, треті – документалізм, публіцистичність;свого часу багато сперечань викликало ставлення до вимислу в нарисі. Більшість дослідників нарису підкреслювали, що він містить у собі достовірну інформацію про певні явища, події, ситуації, а мірилом правди в ньому є свідчення очевидця, реальні факти й події. Такі уявлення про нарис укладаються в естетичну концепцію мимесису, коли література розглядається як наслідування, імітація дійсності. І, отже, передбачається точне, «правдиве» її зображення. Однак художня правда далеко не за-вжди адекватна правдоподібності, дійсність у мистецтві згущується, ущільнюється, модифікується, втілюється в особливій просторовій і часовій організації художнього тексту. Публіцист, як правило, залучає читача до своєрідного діалогу про актуальні питання сучасності, і в нарисі факт відіграє провідну роль. Тут реальні факти, події, люди, інтегровані в художнє ціле, знаходять естетичне значення.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри реклами та зв'язків з громадськістю Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара

Посилання

1. Галич О. А. Теорія літератури: підручник. Київ: Либідь, 2001. 408 с.2. Глушко О. К. Художня публіцистика: європейські традиції і сучасність: моногр.Київ: Арістей, 2010. 192 с.3. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник. Львів:ПАІС, 2008. 276 с.4. Литературная энциклопедия терминов и понятий. Москва: НПК «Интелвак»,2001. 1600 стлб.5. Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе. Київ: Видав. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. 162 с.6. Хализев В. Е. Теория литературы: учебник. Москва: Высш. шк., 2002. 437 с.7. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб.: Симпозиум,2005. 502 с.8. Fowler A. Kinds of Literature: an Introduction to the Theory of Genres and Modes / Alastair Fowler. Cambridge: Harvard University Press, 1982. 368 p.9. Fricke H. Norm und Abweichung: eine Philosophie der Literatur. München: Beck,1981. 273 s.
Опубліковано
2016-12-01
Як цитувати цю статтю:
HusevaО. (2016). Теоретичні аспекти дослідження жанру нарису. Communications and Communicative Technologies, 24(12), 58-64. Retrieved із https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/79